helsefagarbeider

Campus Nord AS har i mange år kjørt forelesninger for personer som ønsker å ta en utdanning som helsefagarbeider.
Innhold/temaer:
Kropp, helse og omsorg:
Ivareta pasienters og brukeres helhetlige helse hvordan kultur, levevaner, kosthold, hygiene og smittevern kan bidra til å fremme livskvalitet, helse og mestring akutt og kronisk sykdom, aldring og funksjonsnedsettelser observere, vurdere og utføre grunnleggende sykepleie for å ivareta pasienters og brukeres behov for helsehjelp helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, omsorg og helhetlige pasientforløp lindre lidelser og legge til rette for en verdig død
Dialog, relasjon og veiledning:
Kommunisere og samhandle med mennesker med ulik alder, bakgrunn og livssituasjon og ulike behov for helsekompetanse samhandle med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner og å rapportere og dokumentere arbeid å gi og ta imot veiledning og å forstå betydningen av egen atferd og holdninger i møte med andre mennesker
Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi
bruke medisinsk utstyr og å ta i bruk hjelpemidler og teknologi som bidrar til å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egen hånd bruke hjelpemidler og teknologi for å avlaste pårørende og gi dem trygghet, og om hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestene i helse- og omsorgssektoren riktig bruk av arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i yrkesutøvelsen
Etikk og regelverk
Møte mennesker i ulike livssituasjoner med omsorg og empati om systematisk kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og pasientsikkerhet profesjonell yrkesutøvelse, om yrkesetiske retningslinjer, om regelverk i helse- og omsorgssektoren og om helse, miljø og sikkerhet reflektere over etiske dilemmaer
EKSAMEN
Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1. februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke.
STØTTEORDNING
Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.
Pris:
  • En kommune, arbeidsplass, institusjon eller lignende kan få studiet til kroner 140 000.- for inntil 20 deltakere. Ved flere, ta kontakt for pris.
  • Enkeltpersoner som følger undervisning fysisk og noe på nett. Kr 15 000,- pr stk
  • Rent nettstudie, der en kjøper enkelte moduler, Kr 3000,- pr modul Totalt 4 moduler

Kontakt:

Campusnord@campusnord.no


Young Asian businesswoman pitching new project to male coworker
Group of college students in classroom
Note Taking Concept. Smiling young African American woman sitting at desk working on laptop and writing letter in paper notebook, holding pen and looking at screen. Happy millennial female using pc